תקנון האתר – תיבת נח אחסנה

המומחיות שלנו – השקט שלך

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה

אבטחה

אבטחה 24X7

רישיונות

רישיונות והיתרים

שירות מעולה


מבוא לשימוש באתר
1. קבלת תנאי השימוש שלהלן יחייבו כל מי שיבחר בקבלתם ו/או ישתמש באתר האינטרנט” תיבת נח” (להלן: “האתר”) בכל דרך שהיא, לרבות יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באתר או מידע שהשיגו באמצעות האתר. עצם הכניסה לאתר והשימוש באתר בכל דרך שהיא או במידע המצוי בו- מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.
2. האתר מופעל בכתובת: https://www.storage2all.co.il/ 
(להלן : “אתר אינטרנט זה “) ונועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג לתיבת נח , לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה. 

3. אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי האתר ו/או על ידי גורמים המסונפים אליו ו/או קשורים עמו בקשרים עסקיים. במקרה של סתירה בין התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה לבין תנאי השימוש או כל תנאי והנחיה אחרים הכלולים באחד מאתרים אלה תינתן עדיפות לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות החלים על האתר המסונף. עצם הכניסה לאתר והשימוש באתר בכל דרך שהיא או במידע המצוי בו- מהווים הסכמה של המשתמש ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה ובשאר האתרים ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שיבחר להשתמש באתרים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם.

4. א. מפעיל האתר או מי מטעמו אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור, אין להם שליטה על תוכנם של אתרים אלה, ואין בהופעת הקישור משום מתן גושפנקא או המלצה לאתר או לבעליו.
ב. בכל מקרה הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שבוחר לעשות כן; ומפעיל האתר או מי מטעמו לא ישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לצד ג’ כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, והסיכון הנובע מכך מוטל אך ורק עליו.
ג. למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הגבלות האחריות על המידע הכלול באתר זה.

5. מפעיל האתר עושה ככל שביכולתו לדאוג לנכונות המידע הנמסר באתר. יחד עם זאת מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל טעות הנובעת עקב טעות בהבנה, טעות קולמוס וכל טעות אחרת.

6. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת הזמנה, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ הספק ובכלל זה במידע המוצג באתר הספק ו/או באמצעים אחרים.

7. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

8. המידע נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר. המידע כפוף לחוק, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק, לבין המידע באתר- יחייבו אך ורק הוראות החוק.

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או למבקר או לכל צד ג’, כתוצאה מהשימוש באתר ובמידע; ולרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט.

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים

10. כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של תיבת נח  ו/או ספקיה, וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של חברת תיבת נח. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.

11. ידוע למשתמש, כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לו ע”י האתר או ספקיו (להלן: “המידע”), מוגן בהתאם לדין ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים; אשר על כן , המשתמש באתר רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ”י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם.

12. המשתמש באתר, מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ”י החוק. המשתמש באתר מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

הגבלת אחריות מפעיל האתר

13. מפעיל האתר עושה ככל שביכולתו לדאוג לנכונות המידע הנמסר באתר. יחד עם זאת המידע ו/או השירותים ו/או המיצג, שמתקבל באמצעות האתר מוצג למשתמש, כפי שהוא מוצג או מופץ על ידי הספקים השונים באתריהם ו/או באמצעים אחרים, ללא מעורבות מהותית כלשהי של מפעיל האתר בתכניו ו/או דרך הצגתו של המידע ו/או השירותים ו/או המיצג הנ”ל (AS IS ). לפיכך, מפעיל האתר לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטים אודות מוצר של צד שלישי ו/או שירות כלשהו, מהות המוצרים, שמות היצרנים, מחירים ומצגים, שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי מוכר.

14. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי באתר ו/או פנה לצד השלישי באמצעות קישור מהאתר .

15. מפעיל האתר לא יהא אחראי במפורש או מכללא לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע צד שלישי לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע הצד השלישי.

16. המידע באתר מוצג בתום לב וכפי שהוא נערך על ידי הצדדים השלישים, ללא התערבות מהותית של האתר, לתועלת המשתמש ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או אתר מכירות או לצד השלישי ו/או לשירותים המוצעים על ידי הצד השלישי.

17. מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או מופיע אצל צד שלישי .

18. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע . על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר.

19. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש – הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

20. מפעיל האתר יסיר או ימנע מהצגת מידע באתר, שמהווה הפרת האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש דבר ההפרה או בעת שייוודע למפעיל האתר על הגבלה חוקית מפורשת אחרת.

21. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: “הפרעה” ) בפעולת האתר. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

מידע מסחרי ופרסומות

22. האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול. 23. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. מנהלי האתר אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

24. מפעיל האתר יסיר או ימנע פרסום, שנוגד את האמור בדין, מהמועד בו יוודע למפעיל האתר במפורש כי הפרסומת או מידע אחר נוגד את האמור בדין.

25. כל עסקה שתיעשה, בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי האתר אינם צד לכל עיסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן. מפעיל האתר איננו מפרסם ו/או מפיץ פרסומת. מפעיל האתר מאפשר למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר כממשק להצגת הפרסומת בלבד.
שם משתמש וסיסמה.

26. מנהלי האתר רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים.

שימוש באתר

27. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר , בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. 28. מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת דעה ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

29. משתמש שהינו אתר מכירות, או כל ספק שירצה לפעול מול האתר, אשר יירשם באתר ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות האתר או בכל דרך אחרת להכללת חנותו ו/או מרכולתו ו/או השרות שהוא מציע במאגר המידע של האתר, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינו לבין מפעיל האתר.

מניעת גישה לפעילויות באתר
30. מנהלי האתר רשאים, למנוע ממך את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. מנהלי האתר יעשו כן אם הפרת תנאים אלה או אם עשית מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, במנהלי האתר או במי מטעמם, וכן מכל סיבה אחרת שימצאו לפי שיקול דעתם המוחלט, המחייבת נקיטת צעדים כאמור. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיהם של מנהלי האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.
 
קניין רוחני
31. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים
תשנ”ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר. 32. אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש. 33. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. 34. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
פרטיות

35. הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms, וכיו”ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.36. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בו שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, במידה ויתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

37. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

תמיכה טכנית
38. מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. מנהלי האתר ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
מחיקת מידע

39. מנהלי האתר רשאים למחוק כל חומר שיימסר על ידי המשתמש לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר, מנהלי האתר יהיו רשאים למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי. 40. מנהלי האתר רשאים אף למחוק כל חומר שפורסם על ידם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

41. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. מנהלי האתר אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

42. מנהלי האתר עשויים להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר. 

גוגל
43. גוגל, כספק צד שלישי, משתמש בעוגיות לפרסום מודעות באתר.

44. השימוש של גוגל בעוגיה מסוג DART מאפשר לפרסם מודעות למשתמשי האתר על סמך ביקוריהם באתר ובאתרים אחרים באינטרנט.
גולשים רשאים לבחור לצאת מהשימוש בעוגיות DART ע”י ביקור ב Google ad and content network privacy policy

שינויים באתר והפסקת השירות

45. מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 46. מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיקו מנהלי האתר את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

47. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, באתר או אצל מי מספקיו.

48. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לגברים ונשים.

49. השימוש באתר כמו גם תנאי השימוש בו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר,נתון אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב – יפו.

50. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין האתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית מערכת האתר להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת.

51. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והאתר בהקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והאתר בהקשר לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

52. מפעילי האתר רשאים לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.
 

53. תיבת נח מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.